Vintage Oshkosh Bgosh Overalls Baby Size 6-9m Classic Denim

$20.00
Condition: Very Good Used Condition; some rubbing on the knees

Vintage Oshkosh Bgosh classic solid denim overalls. Size 6-9m

Flat Measurements:
Shoulder to Saddle: 15.75"
Shoulder to Hem: 21.75"

6.9 oz
(i)