Vintage Oshkosh Bgosh Skirtall Girls Size 2T Denim

$20.00
Condition: Very Good Used Condition

Vintage Oshkosh Bgosh solid denim skirtall. Size 2T

Flat Measurements:
Shoulder to Hem: 19.5"

7.8 oz
(i)