Vintage Oshkosh Denim Skirtall Sz 24m

$20.00

Condition: Excellent Used Condition

Vintage Oshkosh solid denim skirtall. Size 24m

Flat Measurements: 

Pit-pit: 10"

Shoulder to Hem: 20"

7.5 oz

(i)